Huisregels

Jumping Feet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een ongeval en/of verlies c.q. diefstal van goederen.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van hun huisarts alvorens zij een trainingsprogramma aanvangen.

De contributie dient vooruit te worden voldaan. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven.

Lidmaatschappen kunnen alleen definitief stop gezet worden mondeling bij de balie (u ontvangt een bewijs van uitschrijving) of via e-mail (u onvangt een bewijs van uitschrijving).

Gebruik van een handdoek, sportkleding en schone schoenen tijdens het trainen is verplicht.

Leden dienen lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden opdat de instructeur hier rekening mee kan houden.

Het gebruik van kauwgum binnen Jumping Feet is niet toegestaan.

Binnen Jumping Feet geldt een verbod op roken.

Leden dienen op tijd aanwezig te zijn. Diegene die te laat zijn worden niet meer tot de les toegelaten.

De lidmaatschapspas blijft eigendom van Jumping Feet. Bij beeindiging van het lidmaatschap dient u de pas terug te geven.

Bij verlies van de lidmaatschapspas of kluissleutel dient u de kosten van vervanging van pas of sleutel te vergoeden. Vervanging kost 7,- euro. Jumping Feet behoud zich het recht voor lessen en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig is gewenst.

Het gebruik of het in bezit hebben van doping, anabole steroiden of drugs binnen Jumping Feet is niet toegestaan. Jumping Feet behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder-(ster) de toegang tot Jumping Feet te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap te royeren zonder teruggaaf van lidmaatschapsgeld.

Jumping Feet behoudt zich het recht voor om, indien bedrijfsmatig gewenst, het huisreglement te wijzigen.

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Jumping Feet-pas

 1. Aanmelding als Jumping Feet lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Jumping Feet het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het inschrijfgeld bedraagt € 25. Jumping Feet is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 2. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Jumping Feet zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Tijdens het eerste bezoek aan de Jumping Feet vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Jumping Feet-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Jumping Feet-pas krijgt een lid toegang tot de Jumping Feet vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Jumping Feet-pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een mee trainend lid van 16 jaar of ouder.
 4. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Jumping Feet de passen aan, die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Jumping Feet vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
 5. De pashouder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Jumping Feet-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Jumping Feet-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 7,- worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Jumping Feet kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van een jaar met stilzwijgende verlenging van telkens een maand.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso (als U kiest voor betaling per maand of jaar),voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Pin betaling is alleen mogelijk voor de eerste termijn (als U kiest voor betaling per maand), een jaarabonnement of voor het alsnog voldoen van een gestorneerd bedrag. Contante betaling is niet mogelijk.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 9,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering (inclusief het nog te betalen lidmaatschapsgeld tot het einde van de contractsduur) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 4. De Jumping Feet-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Jumping Feet vestiging worden geweigerd. Jumping Feet is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. Jumping Feet behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Trainingstijden

 1. Jumping Feet behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan activiteiten, die aangeboden worden door Jumping Feet, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is de Jumping Feet-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Aerobics

 1. Een lid met het All-in abonnement kan deelnemen aan meerdere lessen per dag, als er plaats is.
 2. Reservering van lessen vindt niet plaats.
 3. Jumping Feet behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren.
 4. Kinderen tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.
 5. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Jumping Feet behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of mondeling op te zeggen bij Jumping Feet.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 3. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 4. Jumping Feet behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
 5. Tussentijdse opzegging door de consument is mogelijk indien:- de consument een ander woonadres krijgt en het -als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake-het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of -activiteiten bij Jumping Feet, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Zowel Jumping Feet als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Zowel Jumping Feet als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Jumping Feet vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Jumping Feet vestigingen staan op de website www.jumpingfeet.nl en zijn bij de balie van de Jumping Feet-vestiging op te vragen.

Artikel 8: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Jumping Feet aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Jumping Feet, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Jumping Feet is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Jumping Feet te accepteren.